خطای آزمایشگاه #

خطای کل آزمایشگاه ، CV آزمایشگاه و خطای کل مجاز بر اساس موسسات معتبر و CV مجاز در یک جدول قرار گرفته اند و میتوان مجددا در کادر بالایی جدول در جلوی کلمه شامل ،نام تست را تایپ کرده و مشخصات مربوط به خطای کل و CV آن را ملاحظه نمود.

خطای مجاز #

این آیتم مربوط به خطاهای مجاز تست هایی است که توسط موسسات مختلف ذکر شده است و خطای مجاز آزمایشگاه  باید از این خطای مجاز کمترباشد.

به عنوان نمونه می توان در قسمت خطای کل مجاز،  تست گلوکز را جستجو کرد و تمام اعدادی که از موسسات معتبر مختلف تعریف شده اند به راحتی قابل رویت است. 

سوالات متداول #

فایل ها و دستورالعمل های مرتبط #