ثبت حوادث مخاطره آمیز،  در قسمت ایمنی می باشد. فرمی که برای این قسمت مشخص شده به این صورت است که ابتدا، تاریخ ثبت فرم و بخش درگیر حادثه مشخص می شود. همچنین فرد حادثه دیده، محل حادثه، زمان بروز حادثه بر اساس تاریخ و ساعت، نوع حادثه که پوستی، مخاطی و یا تنفسی بوده است، جزییات تماس از نظر محل، علت، عمق حادثه و جزییات ماده ی آلوده کننده از لحاظ نوع و حجم،  مشخص می شود.

 در قسمت بعدی اقدامات انجام شده به انضمام توضیح اقدامات، ثبت می شود و چنانچه حادثه ی رخ داده باعث وقفه کاری شده باشد، علامت گذاری کرده و مدت توقف کاری تعیین می شود. اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه نیز مشخص شده و در آخر فرم مسئول ایمنی ، مسئول فنی یا مدیریت، تاییدیه ی فرم را انجام می دهند.

در قسمت فهرست کلیه حوادث مخاطره آمیز را می توان بر اساس فیلترهای مختلف که در بالای جدول وجود دارد جستجو کرد.