ثبت نتایج ارزیابی خارجی کیفیت

یکی از روش های بدست آوردن Bias در آزمایشگاه، شرکت در دوره های ارزیابی خارجی کیفیت میباشد که معمولا هر 3 ماه نمونه کنترل خارجی به آزمایشگاه ها ارسال میشود.

حداقل دوره های لازم برای ارزیابی بایاس با استفاده از ارزیابی خارجی کیفیت حداقل 5 الی 10 دوره پیشنهاد می شود ولی در صورت عدم دسترسی به تعداد دوره ها می توان با حداقل 3 دوره به شرط وجود نمونه های نرمال و غیر نرمال قابل دستیابی است.

شاخص CCV-Chosen CV یا CV انتخاب شده که اشاره به کمترین مقدار CV% حاصل از اندازه گیری یک آنالیت طی دوره های مختلف ارزیابی خارجی دارد. این مقدار در مراجع بین المللی برابر نصف خطای کل مجاز در نظر گرفته می شود ولی در کشور ما مقداری بیشتر از نصف خطای کل مجاز است و از طرف آزمایشگاه مرجع اعلام شده است .

شاخص BDI و SDI برای بیان خطاهای سیستماتیک و تصادفی در ارزیابی خارجی کیفیت استفاده می شود

محدوده SDI بین 0 و 3 با تفاسیر عالی ، قابل قبول و هشدار

نحوه تفسیر SDI :

و محدوده BDI معمولا بین 2- و 2+ در نظر گرفته می شود و معمولا نوسان اطراف صفر است و هر گونه انحراف و فاصله از صفر ( چه مثبت و چه منفی ) بیانگر وجود خطای سیستماتیک خواهد بود.

بالا بودن SDI نشانه اختلاف آزمایشگاه با میانگین گروه ( True Value) است و این حالت نشان دهنده وجود نامیزانی ( Bias ) و خطاهای سیستماتیک می باشد.

اقدامات اصلاحی لازم در جهت بررسی خطاهای سیستماتیک باید انجام شود که ممکن است در نهایت نیاز به کالیبراسیون بیانجامد ولی در نظر داشته باشید کالیبراسیون آخرین مرحله باشد.

با استفاده از این فرم میتوانید پس از وارد کردن نام آزمایشگاه، دوره، شماره نمونه، شرکت ارزیابی کننده و نام بخش اطلاعات تمامی تست هایتان را در کادر زیر وارد کنید به این صورت که در قسمت Title نام تست را وارد کنید ، سپس در Lab Result نتیجه آزمایشگاه خودتان را وارد کنید. در Group mean نتایج میانگین همگروه ها را وارد کنید.

سپس cv همگروه ها را وارد کنید برای وارد کردن CCV% از جدول CCV آبی رنگ سمت چپ استفاده کنیدو پس از وارد کردن آن اینتر بزنید تا Bias،SDI و تفسیر را به شما نشان دهد.

قبل از خروج از صفحه ذخیره را بزنید.