در بخش عدم انطباق نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت تریتا، فرمی جامع، جهت ثبت عدم انطباق ها طراحی شده است که بر اساس الزامات مرجع سلامت می باشد.هم چنین بصورت فرآیندی وارد کارتابل شخص مشخص شده می شود.

اصطلاح عدم انطباق شامل انواع خطاها و مشکلات ناخواسته رایج در آزمایشگاهها می باشد مانند: اشتباه در پذیرش، نمونه گیری،خطا در انجام آزمایش، گزارش دهی، خرید نا منطبق، انبارش نامطلوب، استفاده از مواد و کیت های منقضی شده، افزایش نارضایتی و نتایج گزارش های ممیزی.

  عدم انطباق ها از نظر سیستم کیفیت در دو گروه زیر درجه بندی می شوند
1- عدم انطباق های بزرگ یا اصلی Major که شامل فقدان مستندات یک الزام یا عدم اجرای کامل آن می باشد.
2- عدم انطباق های کوچک یا فرعی Minor که شامل فقدان بخشی از مستندات یک الزام یا عدم اجرای بخشی از یک الزام استاندارد می باشد.
یک راهنمای تشخیصی برای این درجه بندی می تواند پاسخ به سوالات زیر می باشد:
تداوم عدم انطباق :
الف – مشگل اساسی ایجاد می شود
ب – مشگل اساسی ایجاد نمی شود
تکرار عدم انطباق :
الف – بطور مرتب تکرار می شود
ب – به صورت موردی و یا به ندرت ایجاد می شود
احتمال بروز آن در آینده :
الف – زیاد است
ب – کم است
تاثیر آن روی مشتریان:
الف – نامطلوب است
ب – تاثیر زیادی ندارد
اگر احتمال جواب سه مورد از موارد بالا الف باشد عدم انطباق بزرگ ( Major ) در غیر اینصورت عدم انطباق کوچک ( Minor ) است  .  
در این فرم ابتدا، تاریخی که عدم انطباق صورت گرفته، گروه وابسته به آن و بخشی که عدم انطباق انجام شده، مشخص میشود. نام فرد گزارش کننده،مسئول انجام و مسئول تضمین کیفیت را انتخاب کنید.
در قسمت بعدی ، مرحله ی عدم انطباق از نظر: قبل از انجام آزمایش، حین انجام، پس از انجام هر آزمایش و یا مرحله ای غیر از این سه گزینه مشخص میشود.
هر کدام از این مراحل که انتخاب می گردد، مواردی که مربوط به آنهاست مشخص می شود و می توان ثبت عدم انطباق و توضیحات کلی را در کادر شرح عدم انطباق ثبت کرد.

سپس نوع عدم انطباق که مینور و ماژور است را تیک می زنید.و شرح عدم انطباق را یادداشت کنید.

پس از پر کردن این مورد می توانید از قسمت کادر بالا “مرحله فرآیند “ارجاع بدهید به مدیربخش یا سوپروایزر و یا هر شخص دیگری که مرتبط به علل ریشه ای عدم انطباق هست. سپس ذخیره را بزنید.

و مدیر بخش میتواند از قسمت فهرست با انتخاب فیلتر مرحله فرآیند بررسی توسط مدیر بخش را انتخاب کند و تمام عدم انطباق هایی که به ایشان ارجاع داده شده است را مشاهده و بررسی کند.

مدیر بخش می تواند پس از بررسی هر عدم انطباق به مسئول تضمین کیفیت یا مسئول فنی ارجاع برای بررسی های بیشتر ارجاع بدهد و مسئول فنی پس از بررسی های لازم در اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه میتواند گزینه پایان یافته را بزند.

سوالات متداول #