تیتراسیون آنتی سرم های گروه خون

تیتراسیون آنتی سرم های گروه خونی برای بررسی آخرین تیتر آنتی سرم از نظر آگلوتیناسیون میباشد که روش کار مانند قسمت های قبل بصورت جدولی است.

طبق دستورالعمل آزمایش را انجام دهید و در قسمت بررسی آگلوتیناسیون  نتیجه آزمایش را وارد کنید.

تفسیر : اگر مقدار آخرین تیتری که آگلوتیناسیون ایجاد کرده است از تیتر تعریف شده در قسمت حداقل تیتر مجاز بیشتر و یا مساوی آن باشد نتیجه تائید خواهد شد.

اگر مقدار آخرین تیتری که آگلوتیناسیون ایجاد کرده است از تیتر تعریف شده در قسمت حداقل تیتر مجاز کمتر باشد نتیجه تائید نخواهد شد.