تکرار پذیری الایزا ریدر

ايــن آزمــون بــراى پــى بــردن بــه وجــود هــر گونــه اختــلال در كثيــف بــودن حــس گرهــا ، لنزهاى دســتگاه و كاليبراســيون نامنــاسب يــك يا چنــد كانال دســتگاه و يا ناپايــدارى لامــپ دســتگاه اســت كــه در ايــن حالت باید حداقــل 8 بار خوانــش OD انجام شــود و ســپس CV% آن را محاسبه کنید.(کمتر از 3 درصد قابل قبول است.)

از محلول دی کرومات پتاسیم استفاده می شود مقدار  3.1 گرم پودر دی کرومات پتاسیم را  با  3.3 گرم پتاس  در 900 میلی لیتر آب مقطر حل کرده  حجم نهایی را به دو لیتر می رسانیم  ( این محلول باید جذب نوری کمتر از 3.0 داشته باشد ) به مقدار یکسان 200 در چاهک ها ریخته و جذب نوری آنها را قرائت کنید. و در جدول وارد نمائید.