تعیین ضریب لوپ به روش کیت قند

در پنج لوله تمیز هر کدام 1 میلی لیتر محلول اندازه گیری قند ریخته و با لوپ مجهول، استاندارد قند و یا یک نمونه سرم را به لوله ها متقل کنید. سپس با همین روش و با استفاده از سمپلر استاندارد و کالیبر شده مقدار 10 میکرولیتر (یا بسته به لوپ، حجم های دیگر) از همان نمونه (استاندارد یا سرم) را به 5 لوله دیگر منتقل نمایید.

حجم سمپلر مورد استفاده، میانگین مقدار قند سمپل شده توسط سمپلر و میانگین مقدار قند سمپل شده توسط لوپ را در کادرهای مربوطه وارد کنید. حجم لوپ با استتفاده از نسبت زیر برای شما محاسب خواهد شد:

سوالات متداول #