این بخش مربوط به ارجاع نمونه ها و فرم انتقال آنهاست، در این فرم میتوانید کلیه مستنداتی که مربوط به انتقال نمونه است را ثبت نمایید.

از جمله نام آزمایشگاه ارجاع، نام فرد تحویل دهنده ی نمونه، فرد تحویل گیرنده، تاییدیه تحویل نمونه، ساعت تحویل و ساعت تایید تحویل، اطلاعات بیمار و.. .

در صورتی که توضیحاتی لازم باشد در قسمت توضیحات ثبت می گردد. در پایین فرم نیز مشخصات نمونه های ارسال شده را می توان وارد کرد، در قسمت فهرست نیز می توان گزارش گیری یا هر اطلاعاتی که مربوط به گذشته باشد را مورد بررسی قرار داد.