کنترل کیفیت الایزا واشر

 عملکرد صحیح الایزا واشر، بی شک یکی از عوامل مهم برای انجام درست تکنیک الایزا است.

بر این اساس کالیبراسیون الایزا واشر بسیار مهم است. بدین منظور بهتر است موارد زیر بررسی شوند:

موقعیت سوزن ها (سر تغذیه کننده و مکش):

 ابتدا لازم است این سوزن ها تمیز باشند و از نظر نداشتن انسداد بررسی شوند. سپس موقعیت عمودی و افقی آنها نسبت به چاهک ها به دقت تنظیم و چک شود. زیرا که تماس سوزن با انتهای چاهک ها سبب ایجاد تداخلات مکانیکی بین نوک سوزن و سطح چاهک در طی عمل مکش می شود.

زمان مکش:

 تنظیم زمان مکش بسیار اهمیت دارد، زیرا عدم رعایت زمان دقیق مکش سبب بازگشت مجدد محلول متصل شده به دیواره چاهک ها به ته چاهک شده و پاسخ آزمایش را دچار خطا می نماید. همچنین طولانی شدن بیش از حد زمان مکش، موجب خشک شدن مواد پوشانده شده انتهای چاهک ها شده و خرابی آزمایش را به دنبال خواهد داشت.

حجم توزیع شده:

 حجم توزیع شده به کلیه چاهک ها می بایست یکسان و به اندازه بیشترین ظرفیت چاهک باشد،لذا بررسی تمیزی و عدم انسداد سوزن های توزیع کننده بسیار با اهمیت است.

خلاء:

 میزان خلاء مورد نیاز برای سیستم مکش باید بین 60 تا 70 درصد کالیبره شود.در غیر این صورت اگر خلاء به عنوان مثال خیلی قوی باشد سبب خشک شدن چاهک ها شده و فعالیت آنزیم در چاهک ها به مقدار قابل ملاحظه ای کم می شود و به دنبال آن نتایج تست کاملا تغییر خواهند یافت.

دقت شستشو دهنده:

 با استفاده از کیت کنترل کیفیت می توان دقت الایزا واشر را بررسی نمود. توصیه می شود این آزمایش به صورت هفتگی انجام شود.

روش آزمایش به این صورت است که ابتدا به چاهک های استریپ میزان ثابتی کنژوگه اضافه می نماییم، سپس4 مرتبه استریپ ها را با بافر شستشوی موجود در کیت شسته، سوبسترا و محلول توقف آزمایش را اضافه می کنیم. جذب چاهک ها را در طول موج 450 نانومتر قرائت می کنیم. مقدار خوانش هر چاهک میبایست کمتر از 0.1 باشد در صورت بالاتر بودن، نشانه عدم کارایی شستشو بوده است.

تعداد شستشو طبق Elisa Washer QC،چهار مرتبه می باشد.

طبق توضیحات فوق ODهای بدست آمده را در آخرین ستون وارد کرده و تفسیر برای ما صورت می گیرد.