ارزیابی کیفیت آزمایشگاه ارجاع

ارزیابی همکاری آزمایشگاه ارجاع هر 6 ماه یا یکسال یکبار کفایت می کند ( در هر دوره یکساله 1 الی 2 بار ارزشیابی )

در ارزیابی کیفیت آزمایشگاه ارجاع  به روش دوبل معمولا یک نمونه را به دوقسمت تقسیم کرده با مشخصات مختلف به آزمایشگاه ارجاع ارسال می کنیم. اختلاف آنها بررسی می شود این اختلاف از یک مقدار مجاز نباید فراتر برود.

تفسیر نتایج دوبل به این صورت است که مقدار اختلاف دو اندازه گیری  از فرمول خطای کل مجاز اصلاح شده کمتر باشد. که فرمول خطای کل مجاز اصلاح شده به شرح زیر است : 

ممکن است برای ارزیابی کیفیت آزمایشگاه ارجاع از  نمونه هایی که دارای مقادیر مشخص هستند استفاده شود ( نمونه معلوم العیار)  در این صورت مقدار واقعی نمونه و مقدار اندازه گیری شده در آزمایشگاه مرجع در نرم افزار وارد می شود و بر اساس استانداردهای موجود آزمایشگاه ارزیابی می شود.

که تفسیر روش معلوم العیار براساس SDI میباشد.