ارزیابی دقت اتوآنالایزر

در ارزیابی دقت اتوآنالایزر میزان تکرارپذیری دستگاه اتوآنالایزر مورد بررسی قرار می گیرد.

برای این کار از محلول دی کرومات پتاسیم 0.18g/dl به عنوان نمونه ( Sample )  و اسید سولفوریک 0.005مولار و یا اسید پرکلریک 0.001مولار و یا آب مقطر به عنوان معرف  (  Reagent) استفاده می شود.

سطوح غلظت نمونه و معرف را از بین 7 غلظت پیشفرض موجود انتخاب کرده و در جایگاه های دستگاه برای مقدار نمونه و مقدار معرف تعریف کنید. بهتر است از سه غلظت S/R = 2/248  ، S/R = 11/239 ، S/R = 20/230 استفاده کنید.

تعداد سنجش را حداقل 10 بار تعریف کنید و پس از 10 بار خوانش هر یک از غلظت ها، نتایج را در نرم افزار وارد کنید. مقادیر میانگین، SD و CV محاسبه شده و در صورتی که CV کمتر از 1.5% باشد، تکرار پذیری دستگاه مورد قبول است.

طول موج 340 نانومتر