نحوه اجرای فرآیندهای مختلف بايد سيستماتيك و به طور برنامه ريزی شده توسط کارکنان آزمايشگاه، از طريق انجام مميزی داخلی در فواصل زمانی معین مورد ارزیابی قرار گیرد تا ميزان انطباق فعاليت های آزمايشگاه با الزامات استاندارد و اثربخش بودن سيستم در شناسايی، برطرف کردن موارد عدم انطباق و پيشگيری از وقوع آنها .مشخص گرد و معمولا هر شش ماه یکبار کافی است ولی نظارت بر عملکرد آزمایشگاه باید به طور مداوم و پیوسته وجود داشته باشد تا از بروز عدم انطباق ها یی که بر روند عادی و کیفیت نتایج تاثیر گذار هستند جلوگیری شود .

مدیریت آیتم ها: 
در این بخش می توان سوالاتی را در خصوص ارزیابی بخش های مختلف آزمایشگاه و پرسنل فعال در آن بخش طرح کرد .

 بدین ترتیب که بخش مورد نظر را انتخاب کرده، عنوان آزمون ارزیابی را مشخص، سپس در قسمت متن سوال، سوالات مورد نظر را تایپ و بعد از در نظر گرفتن حداکثر نمره بر روی ذخیره سوال کلیک کنید.

در قسمت فهرست سوالاتی به عنوان پیش فرض در بخش های مختلف قرار گرفته است. و سوالاتی که شما طرح کردید نیز از این قسمت قابل مشاهده است.

ارزشیابی کارکنان : 
امتیازدهی حاصل از ارزیابی کارکنان در این بخش صورت می گیرد؛ وارد قسمت ارزشیابی شده همان صفحه اصلی برنامه شده و تاریخ،بخش،آزمون ارزیابی و سایر آیتم ها را انتخاب کرده سپس با توجه به سوالات نمایش داده شده
امتیازات مورد نظر را برای کارکنان را در بخش امتیاز کسب شده وارد کرده و در انتها جمع کل امتیاز کسب شده توسط فرد مشخص خواهد شد.حداقل باید پرسنل 70 درصد از جمع کل امتیاز را کسب نماید.
بعد از اتمام این مراحل بر روی ذخیره کلیک کرده و کلیه ارزیابی های انجام شده در قسمت فهرست قرار خواهد گرفت.