آنتی سرم های گروه خون

کنترل کیفیت آنتی سرم های گروه خونی برای بررسی شدت آگلوتیناسیون میباشد .

 ابتدا در فرم زیر اطلاعات درخواست شده را وارد نمایید . طبق روش کار در جدول زیر 50 لاندا آنتی سرم و 50 لاندا از سوپانسیون مربوطه مخلوط نمایید. و شدت آگلوتیناسیون را ثبت نمایید.