آنالیز عدم انطباق

  یکی از موارد حائز اهمیت نرم افزار جهت عدم انطباق ها ، آنالیز موارد عدم انطباق است.
که می توان بر اساس گروه، بخش، گزارش دهنده  ،مرحله ی عدم انطباق، عوامل مرتبط ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، آنالیز را بر اساس نمودار های آماری میله ای و دایره ای مشاهده کرد، تا بر اساس این آنالیز منشاء عدم انطباق ها مشخص شود و پروسه ی بهبود کیفیت آزمایشگاه را تسریع بخشد.  

نمودار میله ای
نمودار میله ای
نمودار دایره ای
نمودار دایره ای