اطلاعات آنتی سرم ها در قسمت مربوطه وارد می شوند.

برای انجام این تست به طریقه زیر عمل کنید: 

بر روی یک اسلاید تمیز یک قطره آنتی سرم مورد آزمایش و یک قطره خون بیمار در مجاورت هم قرار دهید

به محض مخلوط کردن آنتی سرم و قطره خون بیمار کرونومتر را به کار بیندازید

با مشاهده اولین اثرات آگلوتیناسیون کرونومتر را متوقف کنید.زمان را یادداشت نمائید.

بر اساس نوع آنتی سرم و زمان ایجاد آگلوتیناسیون نرم افزار پیغام متناسب را ایجاد خواهد کرد.