این آیتم برای ثبت نتایج کنترل کیفیت تست های سرولوژی و نیمه کمی میباشد.

ابتدا مشخصات کیت و کنترل ثبت نمایید؛ سپس تاریخ، بخش، تست، نام کیت، به همراه شماره سریال و تاریخ انقضای آن، ثبت میشود.

نتیجه کنترل مثبت و منفی از نظر کیفی و کمی مشخص شده و ثبت میگردد به عنوان مثال برای کیت سرولوژی CRP که نتایج به صورت مثبت و منفی است در قسمت کیفی نتیجه وارد میشود که نتایج قابل قبول برای کنترل مثبت بصورت 3+ یا 4+ میباشد .

و کیت هایی که براساس Cut Off می باشد همانند HBS Ag نتایج مثبت و منفی در قسمت کمی به صورت عددی گزارش می شود و در نهایت مسئول کنترل انتخاب شده و اگر توضیحات لازم وجود داشت در قسمت توضیحات وارد میشود.