ماژول های قابل ارائه نرم افزار مدیریت کیفیت تریتا با شرح زیر می باشد

امکانات هسته اصلی نرم افزار

پشتیبان گیری اتوماتیک
پیام رسان داخلی
ارسال اطلاعیه ها به صورت خودکار
کاربر و سیستم نامحدود تحت شبکه
تاریخچه تغییرات هر آیتم
مدیریت اطلاعات کارکنان مشاهده
مدیریت اطلاعات تجهیزات مشاهده
مدیریت اطلاعات آزمایشات مشاهده

کنترل کیفیت پایه

حسابگر های کنترل کیفیت Total Error مشاهده
حسابگر های کنترل کیفیت Bias مشاهده
حسابگر های کنترل کیفیت Mean , SD , CV مشاهده
جداول خطای آزمایشات ( Total Error , CV , Bias ) مشاهده
نمودار های کنترل کیفیت Levey Jennings , Cusum مشاهده
Duplicate (Check) test مشاهده
Repeatability مشاهده
کنترل کیفیت ترازو مشاهده
کنترل کیفیت سانتریفیوژ مشاهده
کنترل کیفیت سمپلر مشاهده
کنترل کیفیت رفرکتومتر مشاهده
کنترل کیفیت دیونایزر مشاهده
Yuden Chart مشاهده
کنترل کیفیت شمارنده های سلولی مشاهده
کالیبراسیون سل کانتر مشاهده
خطی بودن سل کانتر مشاهده
Hb Std Curve مشاهده
Tbrittin مشاهده
کنترل کیفیت Microhematocrit مشاهده
کنترل کیفیت Coagulumeter مشاهده
کنترل کیفیت ESR Analyzer مشاهده
خطی بودن اتوآنالایزر بیوشیمی مشاهده
کنترل دقت اتوآنالایزر بیوشیمی مشاهده
کنترل دما ، میکسینگ و هیدرولیک اتوآنالایزر مشاهده
محلول ها و معرف های میکروب شناسی مشاهده
استریپ ادرار مشاهده
لوپ مشاهده
کنترل کیفیت آزمایشات بخش های کیفی مشاهده
کنترل کیفیت نیم مک فارلند مشاهده

مستندسازی

آرشیو لاگ بوک تجهیزات مشاهده
فرم نگهداری تجهیزات مشاهده
آرشیو سوابق سرویس و کالیبراسیون تجهیزات مشاهده
رسم خودکار چارت سازمانی مشاهده
مستندات شرح وظایف ، توصیف شغل و … مشاهده
مدیریت موارد غیر طبیعی در آزمایشات مشاهده
مدیریت آزمایشگاه های ارجاع مشاهده
فرم انتقال نمونه مشاهده
مدیریت دوره های آموزشی و نیازسنجی پرسنل مشاهده
شرکت آزمون آنلاین و صدور گواهی مشاهده
مدیریت ایمنی اتوکلا مشاهده
مدیریت ایمنی فور مشاهده
فرم ثبت موارد مخاطره آمیز مشاهده
ثبت و آنالیز عدم انطباق مشاهده
آنالیز عدم انطباق مشاهده
چک لیست های ارزیابی مشاهده
تاریخچه اسناد مشاهده
نتایج ارزیابی خارجی کیفیت مشاهده
سیستم مدیریت ویرایش های مستندات مشاهده

صحه گذاری

F ratio مشاهده
T Test مشاهده
Regression مشاهده
Reference Interval مشاهده
Linearity مشاهده
Recovery مشاهده
Interference مشاهده
Precision مشاهده
Accuracy مشاهده
Detection Limit مشاهده

کنترل کیفیت پیشرفته

نمودار سیگما متریک Power Function مشاهده
نمودار سیگما متریک Opspecs مشاهده
نمودار سیگما متریک Method Decision Chart مشاهده
کالیبراسیون دستگاه های سیستم بسته ECL مشاهده
آزمون دقت دستگاه های سیستم بسته ECL مشاهده
بررسی انتقال ناخواسته دستگاه های سیستم بسته ECL مشاهده
کنترل کیفیت آنتی سرم ها در بانک خون مشاهده
کنترل معرف های Rh بانک خون مشاهده
کنترل کیفیت روزانه بانک خون مشاهده
تیتراسیون آنتی سرم های بانک خون مشاهده
کنترل کیفیت آلبومین مشاهده
محاسبه CV تجمعی مشاهده
گزارشات کنترل کیفیت آماری مشاهده
محاسبه عدم قطعیت مشاهده
خطی بودن الایزا ریدر مشاهده
صحت فتومتریک الایزا ریدر مشاهده
کنترل کالیبراسیون الایزا ریدر مشاهده
تکرار پذیری الایزا ریدر مشاهده
همترازی الایزا ریدر مشاهده
کنترل کیفیت الایزا واشر مشاهده
کنترل کیفیت محیط های کشت مشاهده
دیسک های آنتی بیوتیک مشاهده
نتایج ارزیابی خارجی کیفیت مشاهده
ارزیابی کیفیت آزمایشگاه ارجاع مشاهده

انبارداری

مدیریت تامین کنندگان مشاهده
مدیریت کالا های انبار مشاهده
ثبت رسید ورود به انبار مشاهده
ثبت حواله خروج از انبار مشاهده
درخواست کالا از انبار توسط پرسنل مشاهده
گزارش لیست کالا های انبار ، موجودی انبار ، کالا های در حال اتمام و یا در حال انقضاء مشاهده
ثبت مصرف روزانه کالا ها ، کیت ها و کنترل ها مشاهده