ماژول های قابل ارائه نرم افزار مدیریت کیفیت تریتا با شرح زیر می باشد

امکانات پایه نرم افزار

پشتیبان گیری اتوماتیک
پیام رسان داخلی
ارسال اطلاعیه ها به صورت خودکار
کاربر و سیستم نامحدود تحت شبکه
تاریخچه تغییرات هر آیتم
مدیریت اطلاعات کارکنان مشاهده
مدیریت اطلاعات تجهیزات مشاهده
مدیریت اطلاعات آزمایشات مشاهده

مدیریت مستندات

بانک مستندات
بارگذاری آنلاین مستندات
تاییدیه الکترونیک اسناد
نگهداری سوابق ویرایش های مستندات
آرشیو لاگ بوک تجهیزات مشاهده
فرم نگهداری تجهیزات مشاهده
آرشیو سوابق سرویس و کالیبراسیون تجهیزات مشاهده
درخواست تعمییر تجهیزات
رسم خودکار چارت سازمانی مشاهده
مستندات شرح وظایف ، توصیف شغل و … مشاهده
ارزشیابی دوره ای کارکنان
مدیریت موارد غیر طبیعی آزمایشات مشاهده
مدیریت آزمایشگاه های ارجاع مشاهده
انتقال نمونه مشاهده
نتایج ارزیابی خارجی کیفیت مشاهده
مدیریت ایمنی اتوکلا مشاهده
مدیریت ایمنی فور مشاهده
فرم ثبت موارد مخاطره آمیز مشاهده
چک لیست جامع آزمایشگاه
چک لیست میکروب شناسی
چک لیست تخصصی بیوشیمی
چک لیست تخصصی خون شناسی
چک لیست تخصصی مولکولار
چک لیست تخصصی غربالگری
چک لیست تخصصی مواد مخدر
چک لیست تخصصی هیپوتیروئیدی
چک لیست تخصصی تالاسمی
چک لیست تخصصی پاتولوژی
چک لیست تخصصی سرولوژی
چک لیست مراکز نمونه گیری

آموزش

مدیریت دوره های آموزشی مشاهده
شرکت آزمون آنلاین و صدور گواهی مشاهده
نیازسنجی پرسنل مشاهده

مدیریت عدم انطباق

ثبت عدم انطباق مشاهده
آنالیز عدم انطباق مشاهده
کارتابل عدم انطباق

مدیریت ریسک

ثبت انواع ریسک
ثبت اقدامات برای هر ریسک
آنالیز ریسک FMEA

فرم های پویا

طراحی فرم های داینامیک
ثبت نتایج

کنترل کیفیت پایه

حسابگر های کنترل کیفیت Total Error مشاهده
حسابگر های کنترل کیفیت Bias مشاهده
حسابگر های کنترل کیفیت Mean , SD , CV مشاهده
جداول خطای آزمایشات ( Total Error , CV , Bias ) مشاهده
نمودار های کنترل کیفیت Levey Jennings , Cusum مشاهده
Duplicate (Check) test مشاهده
Repeatability مشاهده
رسم و تفسیر Yuden Chart مشاهده
کنترل کیفیت ترازو مشاهده
کنترل کیفیت سانتریفیوژ مشاهده
کنترل کیفیت سمپلر مشاهده
کنترل کیفیت رفرکتومتر مشاهده
کنترل کیفیت دیونایزر مشاهده
کنترل کالیبراسیون
ثبت و رسم نمودار دما و رطوبت
کالیبراسیون سل کانتر مشاهده
رسم منحنی استاندارد هموگلوبین مشاهده
Tn – TTest مشاهده
Double – Duplicate
ارزیابی خطی بودن اتوآنالایزر
کنترل دمای محفظه واکنش در اتوآنالایزر
کنترل میکسینگ اتوآنالایزر
کنترل هیدرولیک اتوآنالایزر
ارزیابی انتقال ناخواسته نمونه Sample Carryover

کنترل کیفیت آماری و نمودار های پیشرفته

نمودار سیگما متریک Power Function مشاهده
نمودار سیگما متریک Opspecs مشاهده
نمودار سیگما متریک Method Decision Chart مشاهده
محاسبه CV تجمعی مشاهده
گزارشات میانگین و انحراف معیار مشاهده
محاسبه عدم قطعیت با استفاده از نتایج کنترل کیفیت داخلی مشاهده
محاسبه عدم قطعیت با استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت
محاسبه عدم قطعیت در شمارش کلنی میکروب شناسی

کنترل کیفیت خون شناسی

مقایسه روش های دستی و دستگاهی
خطی بودن سل کانتر مشاهده
ارزیابی شمارش زمینه Background سل کانتر
کنترل کیفیت کواگلومتر و محاسبه MNPT/INR
کنترل دقت ESR Analyzer
کنترل صحت ESR Analyzer
کنترل کیفیت میکرو هماتوکریت به روش WHO , ICSH
کنترل کیفیت آنتی سرم ها
تیتراسیون آنتی سرم ها
کنترل کیفیت آنتی هیومن گلوبولین
Avidity
کنترل کیفیت آلبومین
کنترل کیفیت روزانه بانک خون

کنترل کیفیت بیوشیمی

ارزیابی خطی بودن اتوآنالایزر
ارزیابی دقت اتوآنالایزر
کنترل دمای محفظه واکنش در اتوآنالایزر
کنترل میکسینگ اتوآنالایزر
کنترل هیدرولیک اتوآنالایزر
ارزیابی انتقال ناخواسته نمونه Sample Carryover
ارزیابی انتقال ناخواسته معرف Reagent Carryover
ارزیابی خطی بودن اسپکتروفتومتر / فتومتر
ارزیابی صحت فتومتریک اسپکتروفتومتر / فتومتر
ارزیابی صحت طول موج اسپکتروفتومتر
ارزیابی رانش فتومتری اسپکتروفتومتر / فتومتر

کنترل کیفیت هورمون شناسی

ارزیابی خطی بودن الایزا
ارزیابی صحت فتومتریک
کنترل کالیبراسیون
ارزیابی تکرار پذیری
ارزیابی همترازی
کنترل کیفیت الایزا واشر
ارزیابی کیفیت و کارایی محلول های الایزا
کنترل کیفیت دستگاه های سیستم بسته ECL , CL
کنترل کالیبراسیون دستگاههای سیستم بسته ECL , CL
ارزیابی دقت دستگاههای سیستم بسته ECL , CL
ارزیابی انتقال ناخواسته در دستگاههای سیستم بسته ECL , CL

کنترل کیفیت میکروب شناسی

کنترل کالیبراسیون لوپ
تعیین ضریب به روش های رنگ سنجی لوپ
کنترل لوپ به روش وزن سنجی
کنترل لوپ با کیت قند
کنترل کیفیت محیط های کشت
کنترل کیفیت دیسک های انتی بیوگرام
جدول های استاندارد CLSI M-100 برای روش MIC , Diskdiffusion
کنترل کیفیت استریپ ادرار
کنترل کیفیت محلول ها و معرف ها

صحه گذاری

• مقایسه روش ها
مقایسه دقت F Ratio مشاهده
مقایسه صحت T Test / Paired T Test مشاهده
مقایسه صحت متد Regression مشاهده
ارزیابی محدوده نرمال Reference Interval مشاهده
انتقال محدوده مرجع Reference Interval Transference مشاهده
ارزیابی خطی بودن کیت
ارزیابی خطی بودن روش
بازیابی Recovery دستی مشاهده
بازیابی Recovery دستگاهی
ارزیابی تداخل Interference مشاهده
ارزیابی دقت آزمایشات کیفی مشاهده
ارزیابی حساسیت و اختصاصیت
صحه گذاری آزمایشات کیفی
تایید روش ها بر اساس روش CLSI , CLIA مشاهده
تائید دقت مشاهده
تائید صحت
محاسبه محدوده های سنجش Detection Limit
صحه گذاری کنترل

انبارداری

مدیریت تامین کنندگان مشاهده
مدیریت کالا های انبار مشاهده
ثبت رسید ورود به انبار مشاهده
ثبت حواله خروج از انبار مشاهده
درخواست کالا از انبار توسط پرسنل مشاهده
گزارش لیست کالا های انبار ، موجودی انبار ، کالا های در حال اتمام و یا در حال انقضاء مشاهده
ثبت مصرف روزانه کالا ها ، کیت ها و کنترل ها مشاهده