مدیریت پارامتر های هود لامینار / بیولوژیک

در این فرم پارامتر هایی را که در کنترل کیفیت هود لامینار مورد نیاز باشد قابل تعریف است  و به صورت حداقل و حداکثر برای هر پارامتر تعریف می شود