مدیریت فرم معرف ها

در این بخش پارامتر های لازم برای کنترل کیفیت معرف های مورد استفاده در بخش های مختلف تعریف می شوند  و در بخش کنترل کیفیت از این تعاریف استفاده می شود