مدیریت فرم محیط کشت

در این بخش پارامتر های لازم برای کنترل کیفیت محیط های کشت تعریف می شوند پارامتر های نام محیط کشت ، ارگانیسم های لازم برای کنترل کیفیت محیط کشت ، شرایط رشد ، نتیجه رشد و تصاویر راهنما برای نتایج مثبت و منفی ( در صورت موجود بودن ) برای بهینه کردن استفاده کاربران تعریف می شوند و در بخش کنترل کیفیت از این تعاریف استفاده می شود