مدیریت فراورده های خونی

در این فرم تعریف فرآورده های خونی که در بخش مدیریت فراورده های خونی بانک خون مورد نیاز است  استفاده می شود