مدیریت شمارش زمینه

در این بخش پارامتر های مختلف برای شمارش زمینه Background دستگاههای سل کانتر تعریف می شود و به صورت مقادیر حداقل و حداکثر ثبت و ذخیره می شود