مدیریت تعریف کیت

در این بخش کیت های موجود در بازار به منظورثبت در حافظه نرم افزار تعریف می شوند  تا در بخش های مختلف نرم افزار به صورت کامبو باکس از تعاریف آماده استفاده کرد