مدیریت تعریف پارامتر های نگهداری تجهیزات

در این بخش پارامتر های مختلف برای نگهداری هر تجهیز در بخش های مختلف به صورت مجزا  برای روزانه ، هفتگی و ماهیانه و احیانا 6 ماهه و یکساله و یا برای هر پریود زمانی تعریف می شود