مدیریت تعریف پارامتر های رفرکتومتر

در این بخش پارامتر های لازم برای کنترل کیفیت رفرکتومتر تعریف و مقادیر نرمال آن به صورت حداقل و حداکثر تعریف می شوند