مدیریت تعریف نقص

در این فرم امکان تعریف نقص ها و عدم انطباق های بخش کیفی برای مراحل پیش از آزمایش ، آزمایش  و پس از آزمایش است که به عنوان شاخص های ارزیابی در مرکز استفاده می شود