مدیریت استریپ ادرار

در این بخش پارامتر های لازم برای کنترل کیفیت استریپ ادرار تعریف و مقادیر نرمال آن به صورت حداقل و حداکثر تعریف می شوند