شناسنامه پرسنل

 تعریف مشخصات کارکنان که شامل اطلاعات هویتی ، اطلاعات تحصیلی ، اطلاعات حساب کاربری و اطلاعات تکمیلی است.

در اطلاعات حساب کاربری نام کاربری و کلمه عبور برای کار با نرم افزار تعریف می شود

در اطلاعات تکمیلی  علاوه بر اطلاعات لازم نوع امضاء دیجیتال برای تائید مستندات و تهیه مستندات لازم است بار گذاری شود و در موقع لزوم استفاده شود