حکم سازمانی

برای تعیین سمت و جایگاه پرسنل در نرم افزار تعریف می شود و جانشین اصلی و جانشین های بعدی در این فرم تعریف می شوند