تنظیمات دما و رطوبت

مدیریت تعریف بازه های دمایی و میزان رطوبت برای کنترل دما و رطوبت  تجهیزات مختلف و محیط

در این بخش بازه های دما و رطوبت براتی تجهیزات و محیط کار به منظور ثبت دما و رطوبت  تعریف می شود