تعریف بخش ها

در این قسمت بخش های مختلف آزمایشگاه و یا مرکز تعریف می شوند  و بخش های فعال باید تیک ” فعال ” داشته باشد و بخش هایی که تجهیز ، تست و … نداشته باشد و مورد استفاده قرار نگیرد می توانید تیک آن را غیر فعال کنید و نیازی به حذف کردن آن نیست و مجددا اگر تجهیز یا تستی برای بخش مورد نظر تعریف شود فعال کنید