اطلاعات پایه

1
1

انتخاب ماژول ها

آرشیو لاگ بوک تجهیزات | فرم نگهداری تجهیزات | آرشیو سوابق سرویس و کالیبراسیون تجهیزات | رسم خودکار چارت سازمانی | مستندات شرح وظایف ، توصیف شغل | مدیریت موارد غیر طبیعی در آزمایشات | مدیریت آزمایشگاه های ارجاع | فرم انتقال نمونه | مدیریت دوره های آموزشی و نیازسنجی پرسنل | شرکت آزمون آنلاین و صدور گواهی | مدیریت ایمنی اتوکلا | مدیریت ایمنی فور | فرم ثبت موارد مخاطره آمیز | ثبت و آنالیز عدم انطباق | آنالیز عدم انطباق | چک لیست های ارزیابی | تاریخچه اسناد | نتایج ارزیابی خارجی کیفیت | سیستم مدیریت ویرایش های مستندات
حسابگر های کنترل کیفیت Total Error | حسابگر های کنترل کیفیت Bias | حسابگر های کنترل کیفیت Mean , SD , CV | جداول خطای آزمایشات ( Total Error , CV , Bias ) | نمودار های کنترل کیفیت Levey Jennings , Cusum | Duplicate (Check) test | Repeatability | کنترل کیفیت ترازو | کنترل کیفیت سانتریفیوژ | کنترل کیفیت سمپلر | کنترل کیفیت رفرکتومتر | کنترل کیفیت دیونایزر | Yuden Chart | کنترل کیفیت شمارنده های سلولی | کالیبراسیون سل کانتر | خطی بودن سل کانتر | Hb Std Curve | Tbrittin | کنترل کیفیت Microhematocrit | کنترل کیفیت Coagulumeter | کنترل کیفیت ESR Analyzer | خطی بودن اتوآنالایزر بیوشیمی | کنترل دقت اتوآنالایزر بیوشیمی | کنترل دما ، میکسینگ و هیدرولیک اتوآنالایزر | محلول ها و معرف های میکروب شناسی | استریپ ادرار | لوپ | کنترل کیفیت آزمایشات بخش های کیفی | کنترل کیفیت نیم مک فارلند
نمودار سیگما متریک Power Function | نمودار سیگما متریک Opspecs | نمودار سیگما متریک Method Decision Chart | کالیبراسیون دستگاه های سیستم بسته ECL | آزمون دقت دستگاه های سیستم بسته ECL | بررسی انتقال ناخواسته دستگاه های سیستم بسته ECL | کنترل کیفیت آنتی سرم ها در بانک خون | کنترل معرف های Rh بانک خون | کنترل کیفیت روزانه بانک خون | تیتراسیون آنتی سرم های بانک خون | کنترل کیفیت آلبومین | محاسبه CV تجمعی | گزارشات کنترل کیفیت آماری | محاسبه عدم قطعیت | خطی بودن الایزا ریدر | صحت فتومتریک الایزا ریدر | کنترل کالیبراسیون الایزا ریدر | تکرار پذیری الایزا ریدر | همترازی الایزا ریدر | کنترل کیفیت الایزا واشر | کنترل کیفیت محیط های کشت | دیسک های آنتی بیوتیک | نتایج ارزیابی خارجی کیفیت | ارزیابی کیفیت آزمایشگاه ارجاع
مدیریت تامین کنندگان | مدیریت کالا های انبار | ثبت رسید ورود به انبار | ثبت حواله خروج از انبار | درخواست کالا از انبار توسط پرسنل | گزارش لیست کالا های انبار ، موجودی انبار ، کالا های در حال اتمام و یا در حال انقضاء | ثبت مصرف روزانه کالا ها ، کیت ها و کنترل ها
جمع کلتومان