بسته های پشتیبانی

دسترسی به منابع آموزشی (فیلم، داکیومنت و مقالات)

به روزرسانی نرم افزار

امکان شرکت در وبینارهای مربوط به آموزش نرم افزار

آموزش اختصاصی نرم افزار یا ممیزی نرم افزار (به صورت ریموت)

راه اندازی و نصب مجدد نرم افزار

بازرسی فنی دوره ای

بررسی علمی دوره ای

تعویض قفل سخت افزاری

یکساله

دسترسی به منابع آموزشی (فیلم، داکیومنت و مقالات) : ✔️

به روزرسانی نرم افزار : ✔️

امکان شرکت در وبینارهای مربوط به آموزش نرم افزار : ✔️

آموزش اختصاصی نرم افزار یا ممیزی نرم افزار (به صورت ریموت) : 2 جلسه

نصب و راه اندازی مجدد : 2 مرتبه

بازرسی فنی دوره ای : هر 6 ماه

بررسی علمی دوره ای : هر 6 ماه

تعویض قفل سخت افزاری : رایگان

مشاهده خدمات