Precision اتوآنالایزر

این آیتم  بررسی دقت کیت و تست ها در مقایسه با SD  بروشور کیت یا کارخانه سازنده میباشد. و SD آزمایشگاه باید از SD کارخانه یا بروشور Manufacture  کمتر باشد و Chi2 باید از Chi crit کمتر باشد.

برای ارزیابی دقت دستگاههای خودکار می توان از یک نمونه مجهول استفاده کرد و چند بار پیاپی با دستگاه اندازه گیری کرد.