1
1

مدیریت اطلاعات

جهت اجرای نرم افزار نیاز است
کارتابل اختصاصی ارسال و دریافت پیام به کاربران نرم افزار
اطلاع رسانی رویداد ها و خطاها به پرسنل و مدیران

مدیریت تجهیزات

کنترل کیفیت آب مقطر ، رفرکتومتر ، سانتریفیوژ ، ترازو ، دما و رطوبت

مدیریت آزمایشات

مدیریت موارد غیر طبیعی
مدیریت انتقال نمونه
ارزیابی کیفیت آزمایشگاه ارجاع

مدیریت آموزش

آزمون آنلاین

انبارداری

تعریف کالا ها ، ورود به انبار ، خروج از انبار ،درخواست کالا ، گزارشگیری از انبار
مدیریت مصرف کیت ها و کنترل ها

مدیریت عدم انطباق

کارتابل ، مدیریت مراحل بررسی عدم انطباق

کنترل کیفیت آماری

سیگما متریک
CV تجمعی
عدم قطعیت
ورود روزانه نتایج کنترل
گزارشات آماری نمودار ها

خون شناسی

شمارنده های سلولی
بانک خون
کنترل کیفیت ESR Analyzer ، کواگلومتر ، میکروهماتوکریت

بیوشیمی

شامل بررسی خطی بودن ، دقت ، انتقال ناخواسته ، دما و میکسینگ محفظه واکنش
بررسی دقت ، انتقال ناخواسته و کالیبراسیون ECL

هورمون شناسی

شامل الایزا ریدر ، الایزا واشر و اسپکتروفتومتر

میکروب شناسی

محلول ها و معرف ها
محیط کشت
آنتی بیوتیک

صحه گذاری

صحه گذاری

مدیریت مستندات

تاریخچه تغییرات اسناد
تاییدیه اسناد
نتایج ارزیابی خارجی کیفیت

چک لیست و ممیزی

چک لیست جامع ارزیابی
چک لیست تخصصی بخش ها
جمع کلتومان