سوالات متداول

هدف از ایجاد این بخش پاسخ به سوالات متداولی است که از ما پرسیده میشود

Ram : 4 GB Or Higher
Processor : AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support 2.0 GHz or faster
HDD : 80GB Free Space
نرم افزار درصورت شبکه بودن سیستم ها بر روی تمامی سیستم ها قابل نصب هست و محدودیت کلاینت وجود ندارد .
آموزش نرم افزار به صورت ریموت و فیلم آموزشی می باشد.